Rüyada Diş Görmek


Rüyada diş görmek ev halkı ve akrabalıkla yorumlanır. Üst kat dişler erkek, alt kat dişler kadın ve azı dişleri ev halkının reisi olarak tabir edilir. Rüyada her hangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktıgını görmek, bir akrabadan hayır ve menfaat görecegine; dişleri arasında seyrek ve açık yerleri görmek, akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizligin çıkacagına delalet eder. Halk arasında büyük diş makbul olduğu için dişlerin büyük olduğunu görmek, rüya sahibinin sevildigine ve sayıldıgına işarettir. Dişlerini bozuk ve sallanır bir şekilde görmek zafiyete; dişleri temiz ve güzel bir şekilde görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, cömert ve iyilik sever biri olduğuna; dişlerin uzun ve beyaz olduğunu görmek, kuvvet ve cesarete; yeni doğmuş bir çocugun diş çıkardıgını görmek, bela ve musibete yorumlanır. Rüyada dişinin düştügünü ve onu düştügü yerden aldıgını görmek, yeni bir çocugunun dogacagına; düşen dişi arayıp da bulamaması akrabasından birinin vefatına; dişlerinin her birinin veya bir kaçının uzadıgını görmek, akraba ve ev halkının mallarının elinden gidecegine; dişlerinin birinin veya bir kaçının kısaldıgını görmek, akrabalarının mallarının azalacagına işarettir.

Dişlerinden birinin kucagına, elbisesinin etegine veya eline düstügünü görmek, iki şekilde tabir olunur: Hamile kadının dogurmasına veya eline mal geçip bundan faydalanmasına. Bütün dişlerinin döküldügünü görmek üç şekilde yorumlanır: Kendisinin veya akrabalarından birinin ölümü, elinden bütün mallarının çıkması, fena ve dar bir rızk. Agrıyan bir dişine ilaç koydugunu görmek veya o dişi çektirmek hayır ve menfaate, kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya; dökülen dişlerinin yerine yeni dişlerin çıkıgını görmek, akrabalarının kendisine karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtigine delalet eder.

Agzında tek diş kaldıgını görmek, ömründen bir sene kaldıgına; agzında altın bir diş bulundugunu görmek, büyük bir işten para kazanacagına işarettir. Agızda bulunan her diş bir yıl ömre delalet eder. Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işarettir. Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada işarettir. Dişler mala, binilecek hayvana, hayvanlara, icraya verilen emlak ve tarlaya, hububat, ölüm ve hayata, ayrılıgı ve birleşmege işarettir. Dişler emanet ve gizli şeylere işarettir. Dişler insanın ev halkıdır. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise, anne tarafından akrabasıdır. İkısi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dislerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimselerdir. Üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunların sag taraftaki baba, sol taraftaki amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş, iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur. Köpek dişleri, rüyayı görenin amca ogullarıdır veya amca ogulları gibi iki dostudur. Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimad edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkanıdır veya onun yerine geçen başkanın dostudur. Ön azı dişler day ve dayı ogulları veya ögüt vermede onları yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır. Alt çenede bulunan iki ön dişler, anne ve haladır. Bunlann sag tarafta olanı anne, sol taraftaki haladır. Eger rüyayı görenin anne ve halası yoksa, o dişler onun kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızıdır. Ön iki dişlerin yanlarındaki sivri dişler, rüya sahibinin amcası veya hala kızıdır. Bunları takip eden diger sivri dişler, rüya sahibinin allesinin büyügü ve her yönüyle kendisine lümad edilen başkanı veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayi kızıdır. Arka azı dişler, rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları ve büyükannelerdir. Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarda da izah edildigi gibi, dişin temsil ettigi şahıslardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremiyecegi bir şekilde ortadan kaybolmasıdır. Eger rüyada dişini çıkarsa ve onu bir yere gömmesi, dişin tabirde temsil ettigi akrabasında eline mal geçer. Eger dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettigi akrabası ölür. Diger dişlerin tabiri de böyledir. Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve söhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittigini gören kimsenin, aile halkı artar. Bazen de diş, ogul veya erkek kardeşle tabir edilir. Dişlerinin çesitli şekilde uzadıgını gören kimse, ailesi ile münakaşa eder, onlarla geçinemez. Dişlerin uzadıgını ve büyüdügünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakaşaya işarettir. Dişlerinin siyahlanmiş ve çürümüş olduğu halde düştügünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur. Rüyada bütün dişlerinin oynadıgını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittigini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardıgını gören şahis, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken bir şeyi öder. Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimsenin, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptan dolayı rüya sahibinin yüzü kızarır. Dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anılmasına işarettir. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar. Halkın kendisini dişleriyle yedigini veya ısırdıklarını görse, o şahsın halka mesleki ögretmeye imkanı varken ögretmedigine işarettir. Dişlerinin kırıldıgını gören kimsenin, akraba ve dostlarından birisi ölür. Bu rüya hastalıga ve bu hastalıktan kurtulamayıp ölmege işarettir. Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, agzı ev halkı mesafesinde tutulmalıdır derler. Bundan dolayı agzın sag tarafında bulunan dişler, erkeklere solda bulunanlar da bütün insanlar hakkında kadınlara işarettir. Sag taraftaki dişler, erkek ve kadınların yaşlılarına, sol taraftakiler de gençlerine işarettir. Önde bulunan sivri ve yanlanndaki dişler, çocuklara, ön azi dişler, hizmetçilere, arka azi dişler ise, halkın yaşlılarına işarettir. Dişler insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere işarettir. Ön azi dişler, halkın ekserisi için açık olmayan şeylere işarettir. Köpek dişler, ekseri halk için açık olmayan şeylere, ön dişler, açık ve sözle yapılan işlere işarettir. Dişlerinin kırıldığını ve parçalandıgını gören kimse, borcunu taksitle öder. Dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise, evlerinde meyadana gelecek yangına veya sarılık hastalıgına yakalanmaya işarettir. Dişlerinin camdan veya agaçtan olduğunu görse, rüya sahibini kahredecek ölüme işarettir. Gümüşten olduğunu görse, malı hakkında söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin ugrayacagı zarara işarettir. Ön dişlerinin düştügünü ve onların yerine digerlerinin bittigini görse, rüya sahibinin işlerinde aldıgı bütün tedbirlerinin bozulmasına işarettir. Dişlerini diliyle çıkarıp attıgını görse, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işlerinin bozulmasına işarettir. Köpek dişinin yarıklıgını gören şahsın oglu ölür. Dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamaştıgını görmesi, ihtiyaç zamanında aile halkının ona yardım etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terkedeceklerine işarettir. Dişlerinin yerlerinden ayriılarak üst dişlerin alta, alt dişlerin de üst tarata geçtigini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerine işarettir. Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, aile halkının dagılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlıgına işarettir. Rüyada dişlerinin arasından et çıkardıgını gören kimse, bir milletin giybetim yapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazı tabirciler, dişler, kadınlar için inci kelebine işaret eder derler.

Hapis bir kimsesi bulunan bir sahis, rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkının durumunun zayıf olduğuna işarettir. Rüyada dişlerin sarılıgını gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarfetmeye işarettir. Köpek dişinin fazlalıgı sahibinin çok akıllı olduğuna işarettir. Süt dişinin eline düştügünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettigini gören kimse, çocugundan yahut erkek veya kız kardeşinden istifade eder. Bütün dişlerinin düştügünü ve dinde veya yanında durdugunu görse, o kimsenin nesli çogalır. Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştügünü ve eline aldıgını yahut bir bez parçasına sararak muhafaza ettigini gören kimsenin yanında hamile kadın varsa bir çocugu olur. Eger hamile kadın yoksa bozuştugu erkek kardeşiyle veya bir yakınıyla barışır. Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine işarettir. Dişlerinden bir dişinin düştügünü gören kimse, bir şahsa olan borcunu, veya herkese olan borcunu tamamen öder. Dişlerinden birkaç dişinin düştügünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder. Dişler agrımadan birbiri ardınca dökülüp düşse kabu edilmeyecek amellere işarettir. Eger agrıyarak düşseler, o şahsın evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına işarettir. Bazen dişleri çıkarmak rüyayı görenin ömrünün akranlanndan uzun olmasına işarettir. Bazen de bu rüya, ticaret ve ziraatta bulunan kimsenin kazanç ve faydasının çokluguna, bazen de rüya sahibinin çocugunun olmamasına işarettir. Yahut zengin iken fakir olmaya ileride fayda görmek için biriktirdigi malının bozulmasıyla zarar ve ziyana ugramasına işarettir. Dişlerinin kendi eliyle çıkardıgını gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder ve ailesiyle meşru olmayan bir şekilde muaserette bulunur, yahut pişman olacagı kötü bir iş işler. Uyanıklıkta agıran bir dişinin rüyada çıkması, kendisine eziyet veren kimseyi idare etmesine ve onun ezasından kurtulmasına işaret eder. Bazen de bu rüya, alacaklısının peşinde gezmesinden, rüya sahibinin kurtulmasına işarettir. Rüyada çıkardıgı dişin yenilenmesi, mükafata, zarardan sonra kazanca delildir. Rüyada dişlerinin yerinde altın veya ğümüşten dişler çıksa, bu rüya bazende mala erişecek afet ve belaya yahut kendisine ariz olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisinin baglanmasına işarettir.

Hastalığa yakalanacağının işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınız anlamındadır.

Sağlıkla ilgili sorundur. Diş çektırdiğini gören kimse ölüm haberi alır. Çürük diş hastalıktır.

Ibni Kesir e göre;
Rüyada dişlerin küçüklügü güzellikle, büyüklügü ise müjde ile tabir olunur.

ibni Sirin (R.A.);
Rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemege, diş çıkarılırken çıkan kanda, akrabaları ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluguna işaret eder.


Hastalığın işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz, yakında kötü bir haber alacağınızın işaretidir.

Ön dislerinin fazla uzun, güzel ve beyaz otdugunu gören kimsenin baba ve amcasi mal, dünya ve söhretce cokca güclenirler.Rüyada iki Ön disleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittigini gören kimsenin, Aile halki artar. bazen de dis, ogul veya erkek kardesle tabir edilir. dislerinin cesitli sekilde uzadigim gören kimse, ailesi ile münakasa eder, onlarla gecinemez. dislerin uzadigini ve büyüdügünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakasaya isarettir. dislerinin siyahlanmis ve cürümüs oldugu haide düstügünü gören kimse, bütün sikinti ve sereflerden kurtulur.rüyada bütün dislerinin oynadigini gören kimsenin aile halki arasinda münakasa cikar.rüyada kalbinde dis bittigim gören kimse Ölür. dislerini cikardigini gören sahis, zorla malini sarfeder veya ödemesi gereken bir seyi öder.dislerini sararmis ve siyahlasmis gören kimsenin, aile halkinin yapacaklari bazi cirkin hareketlerden dolayi meydana gelecek bir ayiptan dolayi rüya sahibinin yüzü kizarir. dislerinde pis ve kötü bir koku oldugunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anilmasina isarettir. dislerinin cürümüs oldugunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayiflar. halkin kendisini disleriyle yedigini veya isirdiklarini görse, o sahsin halka meslek ögretmeye imkani varken ögretmedigine isarettir. dislerinin kirildigini gören kimsenin,akraba ve dostlanndan birisi ölür. bu rüya hastaliga ve bu hastaliktan kurtulamayip ölmege isarettir. bazi tabirciler, tabirde uygun olan, agzi ev halki mesafesinde tutulmalidir,dediler. bundan dolayi agzin sag tarafinda bulunan disler, erkeklere; solda bulunanlar da bütün insanlar hakkinda kadinlara isarettir. sag taraftaki disler,erkek ve kadinlarin yaslilarina, sol taraftakiler de genclerine isarettir.önde bulunan sivri ve yanlarindaki disler, cocuklara, ön azi disler, hizmetcilere, arka azi disler ise, halkin yaslilarina isarettir.disler insanin tedbirli olmasina ve gizli islere isarettir, ön azi disler, halkin ekserisi icin acik olmayan seyiere isarettir. köpek disler, ekseri halk icin acik olmayan seylere, ön disler, acik ve sözle yapilan islere isarettir. dislerinin kirildigini ve parcalandigini gören kimse, borcunu taksitle öder.dislerin altindan oldugunu görmek, hatipler icin makbuldür. halk icin ise,evlerinde meyadana gelecek yangina veya sarilik hastaligina yakalanmaya isarettir. dislerinin Camdan veya agactan oldugunu görse,rüya sahibini kahredecek ölüme isarettir. gümüsten oldugunu görse, mali hakkinda söylenecek bir sözden dolayi rüya sahibinin ugrayacagi zarara isarettir.Ön dislerinin düstügünü ve onlann yerine digerlerinin bittigini görse, rüya sahibinin islerinde aldigi bütün tedbiri erinin bozulmasina isarettir.dislerini diliyle cikarip attigini görse, hakkinda söylenecek bir sözden dolayi, aile islerinin bozulmasina isarettir. köpek disinin kirildigi gören sahsin oglu ölür.dislerin gedik oldugunu gören kimse, azar azar borcunu öder. bir kimsenin rüyada dislerinin kamastigini görmesi, ihtiyac zamaninda aile balkinin ona yardim etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terk edecekleri ne isarettir. dislerinin yerlerinden aynlarak üst dislerin alta,ait dislerin de üst tarafa gectigini gören kimsenin, ev halkindan olan kadinlarin erkeklere galip gelmelerine isarettir.rüyada dislerinin aralikli oldugunu gören kimsenin, aile halkinin dagilmasina, aralannda fesat cikmasina veya malinin noksanligina isarettir. rüyada dislerinin arasindan et cikardigini gören kimse, bir milletin giybetini yapar ve diliyle onlara eziyet verir. bazi tabirciler, disler, kadinlar icin inci kelebine isaret eder, dediler. ibn-i Şirin (r.a.), rüyada disi kökünden cekip koparmak, akrabalari ziyaret etmemege, dis cikarilirken cikan kan da, akrabalari ziyaret etmemeden dolayi meydana gelecek günaha, cep ve avuc icinde görülen disler de, kiz kardese ve evladin cokluguna isaret eder, dedi.hapis bir kimsesi bulunan bir sahis, rüyada dislerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkimn durumunun zayif olduguna isarettir. rüyada dislerin sallandigini gidermek, dislerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek icin mal sarfetmeye isarettir. köpek disinin fazlaligi sahibinin cok akilli olduguna isarettir.

süt disinin eline düstügünü ve bunu bir bez parcasina sanp muhafaza ettigini gören kimse, cocugundan yahut erkek veya kiz kardesinden istifade eder.bütün dislerinin düstügünü ve dinde veya yaninda durdugunu görse, o kimsenin nesli cogalir.hicbir müdahale yapmadan bir disinin düstügünü ve eline aldigini yahut bir bez parcasina sararak muhafaza ettigini gören kimsenin yaninda hamile kadin varsa bir cocugu olur. eger hamile kadin yoksa bozustugu erkek karde- siyle veya bir yakiniyla barisir. borclu olan bir sahsin rüyada disleri düsse, o kimsenin borcunu ödemesine isarettir. dislerinden bir disinin düstügünü gören kimse, bir sahsa olan borcunu, veya herkese olan borcunu tamamen öder.dislerinden birkac disinin düstügünü gören kimse, alacaklilarinin birkacinin borcunu öder. disler agrimadan birbiri ardinca dökülüp düsse kabu edilmeyecek amellere isarettir. eger agriyarak düsseler, o sahsin evinde bulunan bazi seyin gitmesine ve elden cikmasina isarettir.bazen disleri cikarmak rüyayi görenin ömrünün akranlanndan uzun oimasina isarettir. bazen de bu rüya, ticaret ve ziraatta bulunan kimsenin kazanc ve faydasinin cokluguna. bazen de rüya sahibinin cocugunun olmamasina isarettir. yahut zengin iken fakir olmaya ileride fayda görmek icin biriktirdigi malinin bozulmasiyla zarar ve ziyana ugramasina isarettir. dislerinin kendi eliyle cikardigini gören kimse, malim kötü bir sekilde tasarruf eder ve ailesiyle mesru olmayan bir sekilde muaserette bulunur, yahut pisman olacagi kötü bir is isler. uyaniklikta agiran bir disinin rüyada cikmasi, kendisine eziyet veren kimseyi idare etmesine ve onun ezasindan kurtulmasina isaret der. bazen de bu rüya, alacaklisinin pesinde gezmesinden, rüya sahibinin kurtulmasina isarettir. rüyada cikardigi disin yenilenmesi, mükafata, zarardan sonra kazancadelildir.rüyada disierinin yerinde altin veya gümüsten disler ciksa, bu rüya bazen mala erisecek afet ve belaya yahut kendisine ariz olacak hastaliktan dolayi dislerinden birisinin baglanmasina isarettir. bir kimsenin, kendisinde fazla bir göz, burun, kulak, dis görmesi, "biz onda (tevratta) onlarin üzerine (sunu da) yazdik. cana can, göze göz, buruna burun, kulaga kulak, dise dis (karsiliktir)" ayet-i kerimesinin mealine göre, göz,burun, kulak ve disinden birisini kayb etmesine yahut onlarin ser'an kiymetlerine isarettir. fazlalik sebebiyle noksanlik meydana gelir.bazen de, dis, uyuklamaga, sünnet-i seniyeye isarettir. bundan dolayi bir kimse rüyada kendisinin uyukluyor görse, o kimse de unutkanlik baslar. yahut uyur ya da uyuklamak gelir yahut da mübarek bir seneyi karsilar veya güzel olan bir yola ya da sünnet-i seniyeye uyar ve onun yolunda gider.Rüyada diş görmek ev halki ve akrabalikla yorumlanir. Üst kat dişler erkek, alt kat dişler kadin ve azi disleri ev halkinin reisi olarak tabir edilir.
Rüyada her hangi bir dişinin yaninda yeni bir dis çiktigini görmek, bir akrabadan hayir ve menfaat görecegine; dişleri arasında seyrek ve açik yerleri görmek, akraba ve ev halki arasinda bir geçimsizligin çikacagina delalet eder.
Kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder ist dişler baba tarafından, alt dişler anne tarafından akrabalara; ist çenedeki iki ön diş baba ve amcaya; alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına, Bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişinn temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatınaa; bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma, Diş oynaması hastalığa, Diş kiri yahut kokusu kötü şöhreteve sünnete uymamaya, Diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya, Dişlerde görülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa, Fazla diş akrabadan görülecek iyiliğe, küçük diş güzelliğe, büyük diş müjde yahut korkutmaya, Kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına, hamile değilse ele geçecek dünyalığa, Diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntıya, Gümüş diş asalet ve güzel ahlaka, altın diş kadın için kız çocuğuna yahut mutululuğa, odun. taş vs.den yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayretlere, Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya, Ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl sonra biteceğine, Diş bazen yıllara, Efendimizin güzel söz ve davranışlarına; Diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntıya, Dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya işarettir.

Hastalığa yakalanacağının işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınız anlamındadır.

Diş çektirdiğini gören kimse ölüm haberi alır. Çürük diş hastalıktır. Halk arasinda büyük dis makbul oldugu için dislerin büyük oldugunu görmek, rüya sahibinin sevildigine ve sayildigina isarettir. Dişlerini bozuk ve sallanir bir sekilde görmek zafiyete; disleri temiz ve güzel bir sekilde görmek, keder ve sikintidan kurtulmaya, cömert ve iyilik sever biri olduguna; dislerin uzun ve beyaz oldugunu görmek, kuvvet ve cesarete; yeni dogmus bir çocugun dis çikardigini görmek, bela ve musibete yorumlanir.

Rüyada dişinin düştüğünü ve onu düstügü yerden aldigini görmek, yeni bir çocugunun dogacagina; düsen disi arayip da bulamamasi akrabasindan birinin vefatina; dislerinin her birinin veya bir kaçinin uzadigini görmek, akraba ve ev balkinin mallarinin elinden gidecegine; dislerinin birinin veya bir kaçinin kisaldigini görmek, akrabalarinin mallarinin azalacagina isarettir.

İbni Kesire göre; rüyada dislerin küçüklügü güzellikle, büyüklügü ise müjde ile tabir olunur. Dişlerinden birinin kucagina, elbisesinin etegine veya eline düstügünü görmek, iki sekilde tabir olunur: Hamile kadinin dogurmasina veya eline mal geçip bundan faydalanmasina.

Bütün dişlerinin döküldügünü görmek üç sekilde yorumlanir: Kendisinin veya akrabalarindan birinin ölümü, elinden bütün mallarinin çikmasi, fena ve dar bir rizk. Agriyan bir disine ilaç koydugunu görmek veya o disi çektirmek hayir ve menfaate, kederden ve sikintidan kurtulmaya; dökülen dislerinin yerine yeni dislerin çiktigini görmek, akrabalarinin kendisine karsi olan kin ve düsmanliklarinin geçtigine delalet eder. Agzinda tek dis kaldigini görmek, ömründen bir sene kaldigina; agzinda altin bir dis bulundugunu görmek, büyük bir isten para kazanacagina isarettir. Agizda bulunan her dis bir yil ömre delalet eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre isarettir. Dislerin hepsi, aileye, kabileye, kiz ve erkek evlada isarettir. Disler mala, binilecek hayvana, hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlaya, hububat, ölüm ve hayata, ayriligi ve birlesmege isarettir. Disler emanet ve gizli seylere isarettir. Disler insanin ev halkidir. Üst çenedeki disler, rüya sahibinin babasi tarfindan olan akrabalaridir. Alt çenedeki disler ise, anne tarafindan akrabasidir. ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dislerden alt çenedeki iki ön dis, rüya sahibinin neslinden meydana gelmis olan en yakin kimselerdir. Üst çenedeki olan iki ön disler de baba ile amcadir. Bunlarin sag taraftaki baba, sol taraftaki amcadir. Rüya sahibinin babasi ve amcasi yoksa, o iki ön dis, iki erkek kardesidir veya iki çocuktur ya da sefkatli iki dostudur. Köpek disleri, rüyayi görenin amca ogullaridir veya amca ogullari gibi iki dostudur. Köpek dislerinin yanindaki dis rüya sahibinin ailesi arasinda her yönüyle kendisine itimad edilen ve onun üstünde baska bir kimse bulunmayan baskanidir veya onun yerine geçen baskanin dostudur. Ön azi disler dayi ve dayi ogullari veya ögüt vermede onlann yerine geçenlerdir. Arka azi disler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklaridir. Alt çenede bulunan iki ön disler, anne ve haladir. Bunlann sag tarafta olani anne, sol taraftaki haladir.

Eger rüyayi görenin anne ve halasi yoksa, o disler onun kiz kardesi veya kiz kardeslerinin iki kizidir. Ön iki dislerin yanlarindaki sivri disler, rüya sahibinin amcasi veya hala kizidir. Bunlari takip eden diger sivri disler, rüya sahibinin allesinin büyügü ve her yönüyle kendisine lümad edilen baskani veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Alt çenede bulunan ön azi disler, rüya sahibinin teyzesi veya dayi kizidir. Arka azi disler, rüya sahibinin aile halkindan uzak akrabalari ve büyükannelerdir. Dislerden birisinin rüyada oynamasi hastaliktir. Disin düsmesi veya kaybolmasi yukarda da izah edildigi gibi, disin temsil ettigi sahislardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremiyecegi bir sekilde ortadan kaybolmasidir.

Eger rüyada dişini çıkarsa ve onu bir yere gömmesi, disin tabirde temsil ettigi akrabasinda eline mal geçer. Eger disi gömerse, disin tabirde temsil ettigi akrabasi ölür. Diger dislerin tabiri de böyledir. Ön dislerinin fazla uzun, güzel ve beyaz oldugunu gören kimsenin baba ve amcasi mal, dünya ve söhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön disleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittigini gören kimsenin, aile halki artar.


Kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder ıst dişler baba tarafından, alt dişler anne tarafından akrabalara; ıst çenedeki iki ön diş baba ve amcaya işarettir.

Alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına, bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişin temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatına; bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma dalalet eder.

Rüyada dişlerinin oynaması hastalığa, diş kiri yahut kokusu kötü şöhrete ve sünnete uymamaya, diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya işaret eder.

Dişlerde görülen düzensizlik; ev halkındaki uyumsuzluğa, fazla diş; akrabadan görülecek iyiliğe, küçük diş; güzelliğe, büyük diş; müjde yahut korkutmaya işarettir.

Kadının dişinin kucağına düşmesi gören kadının sağ - salim doğum yapmak, hamile değilse ele geçecek dünyalık olarak tabir edilir.

Diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntı, gümüş diş asalet ve güzel ahlak, altın diş kadın için kız çocuk yahut mutluluk, odun, taş gibi şeylerden yapılmış diş faydasiz akraba ve boş gayret şeklinde tabir edilir.

Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya, ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl sonra biteceğine işarettir.

Rüyada görülen diş bazen yılların, peygamber Efendimizin güzel söz ve davranışlarının; diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntının, dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamanın, diş düşmesi borçlunun borcunu ödemesinin, düşen yahut çıkan dişi gömmek yahut bir şeye sararak saklamak hastalığa yakalanacağının işaretidir.

Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınıza, hastalığa yakalanacağınıza işarettir.

Diş çektirdiğini gören kimse ölüm haberi alır. Çürük diş hastalıktır.

Rüyada diş görmek ev halkı ve akrabalıkla yorumlanır. Üst kat dişler erkek, alt kat dişler kadın ve azı dişleri ev halkının reisi olarak tabir edilir.

Rüyada her hangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmek, bir akrabadan hayır ve menfaat göreceğine; dişleri arasında seyrek ve açık yerleri görmek, akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin çıkacağına delalet eder.

Halk arasında büyük dis makbul olduğu için dişlerin büyük olduğunu görmek, rüya sahibinin sevildigine ve sayildigina işarettir.

Dişlerini bozuk ve sallanir bir şekilde görmek zafiyete; dişleri temiz ve güzel bir şekilde görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, cömert ve iyilik sever biri olduğuna; dişlerin uzun ve beyaz olduğunu görmek, kuvvet ve cesarete; yeni dogmus bir çocuğun dis çikardigini görmek, bela ve musibete yorumlanır.

Rüyada dişinin düstügünü ve onu düstügü yerden aldığını görmek, yeni bir çocuğunun dogacagina; düsen disi arayip da bulamamasi akrabasindan birinin vefatina; dişlerinin her birinin veya bir kaçinin uzadigini görmek, akraba ve ev balkinin mallarinin elinden gidecegine; dişlerinin birinin veya bir kaçinin kisaldığını görmek, akrabalarinin mallarinin azalacagina işarettir.

Ibni Kesire göre; rüyada dişlerin küçüklügü güzellikle, büyüklügü ise müjde ile tabir olunur.

Dişlerinden birinin kucagina, elbisesinin etegine veya eline düstügünü görmek, iki şekilde tabir olunur; hamile kadının dogurmasina veya eline mal geçip bundan faydalanmasina, bütün dişlerinin döküldügünü görmek üç şekilde yorumlanır; kendişinin veya akrabalarindan birinin ölümü, elinden bütün mallarinin çıkması, fena ve dar bir rizk.

Agriyan bir disine ilaç koydugunu görmek veya o disi çektirmek hayır ve menfaate, kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya; dökülen dişlerinin yerine yeni dişlerin çiktigini görmek, akrabalarinin kendisine karşı olan kin ve düşmanliklarinin geçtigine delalet eder.

Agzinda tek dis kaldığını görmek, ömründen bir sene kaldığına; agzinda altın bir dis bulunduğunu görmek, büyük bir isten para kazanacagina işarettir.

Agizda bulunan her dis bir yil ömre delalet eder. Bir başka rivayete göre de; rüyada görülen dis, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işarettir.

Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada işarettir. Disler mala, binilecek hayvana, hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlaya, hububat, ölüm ve hayata, ayrıligi ve birlesmege işarettir.

Disler emanet ve gizli şeylere işarettir. Disler insanın ev halkıdir. üst çenedeki disler, rüya sahibinin babasi tarfindan olan akrabalaridir. Alt çenedeki disler ise, anne tarafından akrabasidir. ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dislerden alt çenedeki iki ön dis, rüya sahibinin neslinden meydana gelmis olan en yakin kimselerdir. üst çenedeki olan iki ön disler de baba ile amcadir. Bunlarin sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadir. Rüya sahibinin babasi ve amcasi yoksa, o iki ön dis, iki erkek kardesidir veya iki çocuktur ya da sefkatli iki dostudur. Köpek dişleri, rüyayı görenin amca ogullaridir veya amca ogullari gibi iki dostudur. Köpek dişlerinin yanindaki dis rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimad edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkanidir veya onun yerine geçen başkanin dostudur. Ön azi disler dayi ve dayi ogullari veya ögüt vermede onlann yerine geçenlerdir. Arka azi disler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklaridir. Alt çenede bulunan iki ön disler, anne ve haladir. Bunlann sağ tarafta olani anne, sol taraftaki haladir. Eğer rüyayı görenin anne ve halasi yoksa, o disler onun kız kardesi veya kız kardeslerinin iki kizidir. Ön iki dişlerin yanlarindaki sivri disler, rüya sahibinin amcasi veya hala kizidir. Bunlari takip eden diğer sivri disler, rüya sahibinin allesinin büyügü ve her yönüyle kendisine lümad edilen başkani veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Alt çenede bulunan ön azi disler, rüya sahibinin teyzesi veya dayi kizidir. Arka azi disler, rüya sahibinin aile halkından uzak akrabalari ve büyükannelerdir.

Dislerden birisinin rüyada oynamasi hastalıktir. Disin düsmesi veya kaybolması yukarda da izah edildiği gibi, disin temsil ettiği sahislardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremiyecegi bir şekilde ortadan kaybolmasıdir.

Eğer rüyada disini çikarsa ve onu bir yere gömmesi, disin tabirde temsil ettiği akrabasinda eline mal geçer. Eğer disi gömerse, disin tabirde temsil ettiği akrabasi ölür. Diger dişlerin tabiri de böyledir.

Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcasi mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittigini gören kimsenin, aile halkı artar. Bazen de dis, ogul veya erkek kardesle tabir edilir. Dişlerinin çesitli şekilde uzadigini gören kimse, ailesi ile münakasa eder, onlarla geçinemez. Dişlerin uzadigini ve büyüdügünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakasaya işarettir.

Dişlerinin siyahlanmis ve çürümüs olduğu halde düstügünü gören kimse, bütün sıkıntı ve sereflerden kurtulur. Rüyada bütün dişlerinin oynadigini gören kimsenin aile halkı arasında münakasa çikar. Rüyada kalbinde dis bittigini gören kimse ölür.

Dişlerini çikardigini gören sahis, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken bir şeyi öder. Dişlerim sararmis ve siyahlasmis gören kimsenin, aile balkinin yapacaklari bazi çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptan dolayı rüya sahibinin yüzü kizarir. Dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anilmasina işarettir.

Dişlerinin çürümüs olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayiflar. Halkin kendisin dişleriyle yedigini veya isirdiklarim görse, o şahsın halka mesleki ögretmeye imkani varken ögretmedigine işarettir.

Dişlerinin kirildigini gören kimsenin, akraba ve dostlarindan birisi ölür. Bu rüya hastalığa ve bu hastalıktan kurtulamayip ölmege işarettir.

Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, agzi ev halkı mesafesinde tutulmalıdır, dediler. Bundan dolayı agzin sağ tarafinda bulunan disler, erkeklere solda bulunanlar da bütün insanlar hakkinda kadınlara işarettir. Sag taraftaki disler, erkek ve kadınlarin yaslilanna, sol taraftakiler de gençlerine işarettir.

Önde bulunan sivri ve yanlanndaki disler, çocuklara, ön azi disler, hizmetçilere, arka azi disler ise, halkın yaslilarina işarettir.

Disler insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere işarettir. Ön azi disler, halkın ekserisi için açik olmayan şeylere işarettir.

Köpek disler, ekseri halk için açik olmayan şeylere, ön disler, açik ve sözle yapilan işlere işarettir. Dişlerinin kirildigini ve parçalandigini gören kimse, borcunu taksitle öder. Dişlerin altindan olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise, evlerinde meyadana gelecek yangina veya sanlik hastaligina yakalanmaya işarettir.

Dişlerinin camdan veya ağaçtan olduğunu görse, rüya sahibini kahredecek ölüme işarettir. Gümüsten olduğunu görse, malı hakkinda söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin ugrayacagi zarara işarettir.

Ön dişlerinin düştüğünü ve onların yerine diğerlerinin bittiğini görse, rüya sahibinin işlerinde aldığı bütün tedbirlerinin bozulmasına işarettir.

Köpek dişinin yarıklığını gören şahsin oğlu ölür.

Dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamastigini görmesi, ihtiyaç zamanında aile balkinin ona yardım etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terkedeceklerine işarettir. Dişlerinin yerlerinden ayrılarak üst dişlerin alta, alt dişlerin de üst tarata geçtigini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerine işarettir.

Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, aile balkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına işarettir. Rüyada dişlerinin arasından et çıkardığını gören kimse, bir milletin gıybetim yapar ve diliyle onlara eziyet verir.

Bazı tabirciler; “Dişler, kadınlar için inci kelebine işaret eder” dediler.

ıbn-i şirin (r. a. ), “Rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe, diş çıkarılırken çıkan kan da, akrabaları ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluğuna işaret eder” dedi.

Hapis bir kimsesi bulunan bir şahıs, rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkının durumunun zayıf olduğuna işarettir. Rüyada dişlerin sariliğini gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarf etmeye işarettir.

Köpek dişinin fazlalığı sahibinin çok akıllı olduğuna işarettir. Süt dişinin eline düştüğünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettiğini gören kimse, çocuğundan yahut erkek veya kız kardeşinden istifade eder.

Bütün dişlerinin düştüğünü ve dinde veya yanında durduğunu görse, o kimsenin nesli çoğalır. Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştüğünü ve eline aldığını yahut bir bez parçasına sararak muhafaza ettiğini gören kimsenin yanında hamile kadın varsa bir çocuğu olur. Eğer hamile kadın yoksa bozuştuğu erkek kardeşiyle veya bir yakınıyla barışır.

Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine işarettir. Dişlerinden bir dişinin düştüğünü gören kimse, bir sahsa olan borcunu veya herkese olan borcunu tamamen öder. Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder. Dişler ağrımadan birbiri ardınca dökülüp düşse kabul edilmeyecek amellere işarettir. Ege ağrıyarak düşseler, o şahsın evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına işarettir.

Bazen dişleri çıkarmak rüyayı görenin ömrünün akranlarından uzun olmasına işarettir. Bazen de bu rüya, ticaret ve ziraatta bulunan kimsenin kazanç ve faydasinın çokluğuna, bazen de rüya sahibinin çocuğunun olmamasına işarettir. Yahut zengin iken fakir olmaya ileride fayda görmek için biriktirdiği malının bozulmasıyla zarar ve ziyana uğramasına işarettir.

Dişlerinin kendi eliyle çıkardığını gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder ve ailesiyle meşru olmayan bir şekilde muaşerette bulunur yahut pişman olacağı kötü bir is işler.

Uyanıklıkta ağrıyan bir dişinin rüyada çıkması, kendisine eziyet veren kimseyi idare etmesine ve onun ezasından kurtulmasına işaret der. Bazen de bu rüya, alacaklısının peşinde gezmesinden, rüya sahibinin kurtulmasına işarettir.

Rüyada çıkardığı dişin yenilenmesi, mükâfata, zarardan sonra kazanca delildir. Rüyada dişlerinin yerinde altın veya gümüşten dişler çıksa, bu rüya bazen de mala erişecek afet ve belaya yahut kendisine arız olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisinin bağlanmasına işarettir.

Bir kimsenin, kendisinde fazla bir göz, burun, kulak, diş görmesi, “Biz onda (Tevrat’ta) onların üzerine (sunu da) yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılıktır)” ayeti kerimesinin mealine göre, göz, burun, kulak ve dişinden birisini kaybetmesine yahut onların seran kıymetlerine işarettir. Fazlalık sebebiyle noksanlık meydana gelir.

Bazen diş, uyuklamaya, sünneti saniyeye işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisini uyukluyor görse, o kimse de unutkanlık başlar. Yahut uyur ya da uyuklamak gelir yahut da mübarek bir seneyi karsılar veya güzel olan bir yola ya da sünneti saniyeye uyar ve onun yolunda gider.

Diş bazen de hastalığın işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz, yakında kötü bir haber alacağınızın işaretidir.

http://www.ruyatabirleri.gen.tr/ruyatabirleri/yorum/1821/dis.htm
http://www.ruyatabirleri.gen.tr/ruyatabirleri/yorum/1783/dis_doktoru.htm
http://www.ruyatabirleri.gen.tr/ruyatabirleri/yorum/1784/dis_fircalamak.htm
http://www.ruyatabirleri.gen.tr/ruyatabirleri/yorum/1822/dis_fircasi.htm
http://www.ruyatabirleri.gen.tr/ruyatabirleri/yorum/1786/dis_kamasmasi.htm
http://www.ruyatabirleri.com.tr/ruyada-dis-doktoru-gormek.htm
http://www.ruyatabirleri.com.tr/ruyada-dis-fircalamak-gormek.htm
http://www.ruyatabirleri.com.tr/ruyada-dis-hekimi-gormek.htm
http://www.ruyatabirleri.com.tr/ruyada-dis-kamasmasi-gormek.htm
http://www.ruyatabirleri.com.tr/ruyada-dis-gormek.htm
http://www.ruyatabirleri.com.tr/ruyada-dis-fircasi-gormek.htm
http://www.ruyatabirleri.com.tr/ruyada-disci-gormek.htm

Rüyada Diş doktoru görmek

Rüyada Diş fırçalamak görmek

Rüyada Diş hekimi görmek

Rüyada Diş kamaşması görmek

Rüyada Diş görmek

Rüyada Diş fırçası görmek

Rüyada Dişçi görmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder